Historik

Den kemiska traditionen i Åbo har långa anor när det gäller kemisk forskning och undervisning, samt också kemisk industriell verksamhet.

Kemiska sällskapet höll sitt konstituerande möte den 13 december 1919. Avsikten med sällskapet var att fungera som en underfilial till Finska Kemistsamfundet. Samtidigt var det också en möjlighet för kemiskt intresserade personer i Åbo att träffas.

Kemiska sällskapet i Åbo har haft en livlig verksamhet under åren. Studiebesök till olika industrier och institut har alltid hört till programmet. Medlemsmöten hålls regelbundet och där ges ofta presentationer av aktuella forskningsprojekt, bl. a. har flera Nobelpristagare varit föredragshållare. Höjdpunkten under verksamhetsåret har sedan 1969 varit Gadolindagen.

Gadolindagen arrangeras turvis av KSÅ och Turun Kemistikerho. Teman för Gadolindagen är kring kemisk forskning eller kemiutbildning. De senaste åren har bl. a. följande teman hållits, Harvinaiset maametallit (-01), Biomaterial (-02), Nanoteknologia (-03). Gadolindagen är uppkallad efter Professor Johan Gadolin. Han var utgivare av den första kemiläroboken i Finland och en av kemins fäder samt "namngivare" åt grundämnet gadolinium. Johan Gadolin levde mellan 1760-1852, han studerade vid Åbo Akademi och var senare verksam vid Uppsala universitet och Åbo Akademi.

Källa: Kemiska sällskapet i Åbo, 75-års historik, 1919-1994.

Patricia Snickars

Printable
Printable page