Information om Kemiska Sällskapet i Åbo

Kemiska Sällskapet i Åbo, KSÅ, är ett kontaktforum för åbonejdens svenskspråkiga kemister. KSÅ:s mål Är att sammanföra åbokemistena, bereda dem tillfälle att utbyta åsikter samt att vidarebefordra intresset för kemins tillämpningar i det praktiska livet.

KSÅ är en lokalförening till Finska Kemistsamfundet, FKS. FKS tillhör i sin tur alla kemiska sammanslutningars centralorganisation, Kemiska Sällskapet i Finland.

Annette Andersson

Printable
Printable page